Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Naturalisatie overeenkomstig artikel 116 lid 2 Duitse grondwet

Artikel

Voormalige Duitse staatsburgers wier Duitse nationaliteit tussen 30-01-1933 en 08-05-1945 op grond van politiek, ras of godsdienst is ingetrokken, kunnen hun Duitse nationaliteit weer doen gelden. Dit geldt tevens voor nakomelingen (b.v. kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen).

Meer informatie over naturalisatie overeenkomstig artikel 116 lid 2 Duitse grondwet:


Voormalige Duitse staatsburgers wier Duitse nationaliteit tussen 30-01-1933 en 08-05-1945 op grond van politiek, ras of godsdienst is ingetrokken, kunnen hun Duitse nationaliteit weer doen gelden. Dit geldt tevens voor nakomelingen (b.v. kinderen, kleinkinderen, achterklein- kinderen).

Wat betekent „Intrekken op grond van politiek, ras of godsdienst“?
De nationaliteit is ingetrokken op grond van politiek, ras of godsdienst wanneer zij of in overeenstemming met §2 van de elfde verordening van de Reichsbürgergesetz (Rijksburgerwet) van 25-11-1941 automatisch verloren ging (dit gold voor alle Duitse joden die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening op 27-11-1941 of later hun gewone verblijfplaats in het buitenland hadden) of zij in sommige gevallen is ingetrokken volgens de wet over het intrekken van naturalisaties en het ontnemen van de Duitse nationaliteit van 14-07-1933. Het ontnemen van de Duitse nationaliteit in individuele gevallen werd gepubliceerd in de Reichsanzeiger (de Staatscourant van het Duitse rijk).

Hoe krijg ik de Duitse nationaliteit terug?
Wie gedenaturaliseerd is, wordt niet als Duitse staatsburger behandeld zolang hij daarop geen beroep doet. Teneinde de Duitse nationaliteit terug te krijgen, kunt u een verzoek tot hernaturalisatie indienen. Dit geldt ook voor nakomelingen (d.w.z. kinderen, kleinkinderen, achter-kleinkinderen). Indien uw permanente verblijf zich in het buitenland bevindt, is het Bundesverwaltungsamt (de federale administratieve dienst) verantwoordelijk voor het verzoek tot “hernaturalisatie”. Woont u in Nederland, gelieve dan contact op te nemen met het Duitse consulaat-generaal te Amsterdam. U kunt de Duitse nationaliteit ook door vestiging in Duitsland verkrijgen. Gelieve hiervoor
contact op te nemen met de naturalisatiedienst van uw woonplaats.
Wat gebeurt er als ik intussen op verzoek een andere nationaliteit heb gekregen?
Ook degene die na het ontnemen van de Duitse nationaliteit op verzoek een vreemde nationaliteit heeft gekregen, heeft recht op „hernaturalisatie“. Dit geldt tevens voor nakomelingen.

Wie is een „rechthebbende nakomeling“?
Een nakomeling die na het ontnemen van de nationaliteit van een ouder en vóór diens hernaturalisatie is geboren, heeft op eigen titel recht overeenkomstig art.116 lid 2 GG (Duitse grondwet). Dit geldt echter alleen wanneer de nakomeling, voor het geval dat de nationaliteit van zijn vader of moeder cq. zijn grootvader of grootmoeder niet zou zijn ontnomen, door geboorte de Duitse nationaliteit zou hebben gekregen volgens de respectieve bepalingen van de Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) cq. de Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) (Duitse wet betreffende de nationaliteit).

Wat moet ik doen als ik een verzoek tot hernaturalisatie wil indienen?
Voordat u een verzoek tot hernaturalisatie indient, gelieve bij de Nederlandse instanties
te informeren of het verkrijgen van de Duitse nationaliteit het verliezen van de Neder-
landse nationaliteit tot gevolg heeft.
Wanneer u de hernaturalisatie wilt aanvragen, gelieve contact op te nemen met het consulaat-generaal van de Bondsrepubliek Duitsland te Amsterdam. Daar krijgt u advies en de aanvraagformulieren. Aanvraagformulieren vindt u tevens op deze website.
Welke documenten heeft u nodig?
Als bewijs van de voorwaarden dienen volgende documenten in een voor eensluidend gewaarmerkte afschrift te worden voorgelegd:
- geboorteakte van de aanvrager
- geboorteaktes van de ouders van de aanvrager
- huwelijksakte van de ouders van de aanvrager
- eerdere Duitse legitimatiebewijzen of andere documenten (b.v. inschrijvingsdocumenten)
van de aanvrager, diens ouders of grootouders waaruit de eerdere Duitse nationaliteit blijkt (indien beschikbaar)
- akte over het verkrijgen van het behoren tot het mandaat over Palestina of van een andere
nationaliteit van de aanvrager, diens ouders of grootouders
- anderen documenten waaruit de eerdere Duitse nationaliteit en het joodse geloof blijken

Geboorte- en huwelijksaktes die niet in het Duits of Engels zijn, moeten voorzien zijn van een door een beëdigde vertaler vervaardigde vertaling. In het geval van Nederlandse aktes gelieve internationale meertalige aktes door de burgerlijke stand in Nederland te laten afgeven. U heeft dan geen vertaling nodig.
In sommige gevallen kunnen aanvullende documenten noodzakelijk zijn (b.v. geboorteaktes en huwelijksakte van de grootouders).
Het consulaat-generaal te Amsterdam kan op vertoon van de originele documenten kosteloos gewaarmerkte kopieën voor de hernaturalisatie voor u maken.
Indien familieleden al verzoeken tot hernaturalisatie hebben ingediend of reeds hernaturaliseerd zijn, gelieve hun namen, geboortedata, dossiernummer(s) en de instantie die de akte(s) heeft afgegeven, te vermelden.

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site