Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Informatie over het verwerpen van een nalatenschap

Artikel

Een nalatenschap kan worden verworpen:

- door een verwerpingsverklaring voor te leggen aan een Duitse rechtbank van eerste aanleg (Amtsgericht/Nachlassgericht); houdt u er rekening mee dat de handtekening van de persoon die de nalatenschap weigert gelegaliseerd moet zijn door een notaris of een consulair ambtenaar,

of

- door een proces-verbaal van de weigering te laten opmaken door de rechtbank van eerste aanleg (Nachlassgericht) die belast is met de erfeniskwestie.

De verklaring dient binnen de verwerpingstermijn te zijn ontvangen door de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is voor het district waar de erflater het laatst woonachtig was of verbleven heeft. De verwerpingstermijn bedraagt 6 weken. Mocht de laatste woonplaats van de erflater uitsluitend in het buitenland geweest zijn, of verbleef de erfgenaam bij het ingaan van de termijn in het buitenland, dan bedraagt de termijn 6 maanden.

De termijn gaat in op de datum waarop de erfgenaam kennis genomen heeft van het feit dat de nalatenschap hem ten deel zal vallen en op basis waarvan dit gebeurt. Ingeval van erfopvolging door een wilsbeschikking (testament of contractueel testament) gaat de termijn ten vroegste in bij de opening van deze wilsbeschikking door de rechtbank.

Ingeval de nalatenschap wordt verworpen voor een minderjarige door diens wettelijke vertegenwoordiger(s), is hiervoor in principe toestemming vereist van de bevoegde Duitse rechtbank (Familiengericht). De verwerping door een voogd of begeleider kan alleen geschieden met toestemming van de bevoegde rechtbank (Vormundschaftsgericht). De wettelijke vertegenwoordiger moet deze toestemming binnen de voor een verwerping vastgelegde termijn voorleggen aan de rechtbank van eerste aanleg.

Na afloop van de verwerpingstermijn wordt de nalatenschap als geaccepteerd beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat alle bezittingen van de erflater, dus ook de eventuele schulden, op de erfgenaam overgaan.

Voor nadere juridische toelichting kunt u contact opnemen met uw rechtsbijstand in Duitsland of in Nederland.

Op onze website vindt u een lijst van advocaten en notarissen in Nederland waarmee in het Duits gecorrespondeerd kan worden.

Zie hiervoor: "Informationen über die Rechtsverfolgung"

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site